Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website(s), producten en diensten van Hyfen B.V. (vanaf nu: Hyfen), tenzij voor een website, product of dienst uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring wordt gehanteerd. Deze privacyverklaring is daarom in ieder geval expliciet niet van toepassing op de verwerkingen via www.mijnwaardeoverdracht.nl, waarvoor de daar gepubliceerde privacyverklaring geldt.

In deze verklaring wordt toegelicht hoe, hoe lang, waarom en op basis van welke grondslag Hyfen uw persoonsgegevens verwerkt. Ook wordt uitgelegd wat uw rechten zijn in geval u het daar niet bijvoorbeeld niet mee eens bent, of u meer wilt weten over de verwerking van uw gegevens.

U kunt contact opnemen met Hyfen via info@hyfen.nl .

Verzamelen van gegevens door Hyfen of namens Hyfen door een derde

Hyfen verzamelt alleen persoonsgegevens door deze van u te verkrijgen. Het is mogelijk dat Hyfen hiervoor een derde partij inzet. Wanneer u persoonsgegevens aan Hyfen verstrekt, kunnen deze door Hyfen of een door Hyfen ingezette verwerker worden verwerkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij inschrijving voor een webinar die Hyfen, al dan niet via een derde partij, organiseert.

Met welk doel en op basis van welke grondslagen verwerkt Hyfen uw persoonsgegevens?

Hyfen verwerkt alleen persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om u in de gelegenheid te stellen contact te kunnen hebben met Hyfen, denk bijvoorbeeld aan uw deelname aan een door ons georganiseerde webinar.
 • Om inzicht te krijgen in het publiek dat ge├»nteresseerd is in Hyfen of een door Hyfen georganiseerd evenement.
 • Om contact op te kunnen nemen voor een specifiek doel, zoals het opvragen van feedback over de producten van Hyfen of het uitvoeren van evenementen, zoals webinars.
 • Uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Hyfen als verwerkingsverantwoordelijke.

Hyfen baseert deze verwerkingen op uw toestemming, het uitvoeren van een overeenkomst of, in uitzonderingsgevallen, een gerechtvaardigd belang. Wanneer u een overeenkomst met Hyfen hebt afgesloten, is het uitvoeren daarvan de grondslag. Uiteraard zal, wanneer dit op basis van het uitvoeren van de overeenkomst niet meer nodig is, het verwerken van de gegevens stoppen. Wanneer u toestemming hebt gegeven, baseren wij onze verwerking op uw toestemming. Hyfen hanteert verder als uitgangspunt geen andere verwerkingsgrondslag, maar het kan voorkomen dat Hyfen, omdat dit noodzakelijk is, toch uw persoonsgegevens verwerkt. Hyfen draagt er zorg voor dat dit dan uitsluitend gebeurt wanneer daar een gerechtvaardigd belang voor bestaat.

Om welke gegevens gaat het precies?

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
 • Alias
 • (mobiele) telefoonnummer
 • Organisatie
 • Woon- of vestigingsplaats

Gegevensverstrekking aan derden

Hyfen verstrekt geen gegevens aan derden.

Bewaren van uw gegevens

Hyfen bewaart uw gegevens voor zolang deze nodig zijn om het doel waarvoor ze verzameld zijn te verwezenlijken, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij hanteert Hyfen wel maxima: zo worden uw contactgegevens nooit langer dan een jaar bewaard.

Beveiliging van gegevens

Hyfen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Wanneer Hyfen gebruik maakt van een derde partij voor het verzamelen van uw gegevens, spreekt Hyfen met die derde partij af dat zij zorg dragen voor het inrichten van voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Wanneer Hyfen zelf uw gegevens opslaat, draagt Hyfen er zorg voor dat dit op een adequate wijze is ingeregeld.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Hyfen van u verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

U kunt de gegevens die Hyfen met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met Hyfen verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit melden via info@hyfen.nl . Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen

Wanneer u als gebruiker jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming van uw ouders nodig om de gebruiksvoorwaarden te accepteren. Uw rechten en plichten als minderjarigen worden in die gevallen door uw ouders of voogd waargenomen.

Cookies

Hyfen maakt op haar website(s) alleen gebruik van functionele cookies. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/cookies

Aansprakelijkheid

Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt door Hyfen. Desalniettemin kan het voorkomen dat Hyfen foutief uw gegevens verwerkt. Wanneer dit gebeurt als u aan Hyfen foutieve gegevens aanlevert, draagt Hyfen daarvoor geen aansprakelijkheid.

Over deze privacyverklaring

Hyfen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen op een voor haar geschikt moment. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-10-2020.